KONTAKT

Adres email do kontaktu: kontakt@szkola-dabar.pl

Klauzula informacji:

1. Administratorem danych jest Szkoła Dabar e-mail: kontakt@szkola-dabar.pl
2. Nie stwierdzono potrzeby wyznaczania inspektora danych kontaktowych.
3. Celami przetwarzania danych osobowych jest pozyskanie informacji na potrzeby organizacji kursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: RODO 2016/679; 25 maja 2018 r.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie administratorowi, nie istnieją inni odbiorcy.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.
8. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych.
9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Uczestnik w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Uczestnik na potrzeby organizacyjne Stowarzyszenia jest zobowiązany do podania wymaganych danych, nieudzielenie tych informacji skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu.
12. Zebrane dane nie będą podlegały profilowaniu.