NAUCZYCIELE

Ks. Tomasz BąkKs. Tomasz Bąk urodził się w 1979 r. w Krakowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Od roku 2005 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych w roku 2009, a następnie (w 2011 r.) licencjatu nauk orientalnych. Trzy lata później obronił tytuł doktora nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i Pięcioksięgu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Podejmuje także wykłady w rzeszowskim Diecezjalnym Studium Biblijnym oraz na studiach podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej KUL. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie pismo hieroglificzne, a także filologia i literatura języka koptyjskiego.


Ks. Dariusz DziadoszKs. Dariusz Dziadosz urodził się w 1968 r. w Lidzbarku Warmińskim. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie obronił licencjat i doktorat. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2017 był rektorem WSD w Przemyślu. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Dydaktycznych Starego Testamentu oraz wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w WSD w Przemyślu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na księgach historycznych Starego Testamentu, a zakres badań to Pięcioksiąg i deuteronomistyczna historiografia Izraela. Opublikował m.in.: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002), Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006), „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011). Współpracuje jako recenzent z czasopismami Biblical Annals, Verbum Vitae, Pagina Sacra, Biblica et Patristica Thorunensia.


Ks. Dariusz KoteckiKs. Dariusz Kotecki, urodził się w 1966 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r., stając się prezbiterem diecezji toruńskiej. W latach 1992-1996 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. W latach 1996-1999 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat nauk teologicznych. W 2007 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy Św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 26; Warszawa: Vocatio 2006). W 2008 r. opublikował drugą książkę poświęconą Apokalipsie Janowej: Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Series Biblica Paulina 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008). W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Jego książką profesorską była kolejna rozprawa poświęcona Apokalipsie Janowej, a mianowicie Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana (Scripta Theologica Thoruniensia 27; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013). W latach 2012-2020 pełnił urząd dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Biblica et Patristica Thorunensia, członkiem zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2013-2018 oraz 2018-2023) oraz Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2020-2023), a od niedawna także proboszczem w parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą.


Ks. Marcin KowalskiKs. Marcin Kowalski, prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), doktor habilitowany nauk teologicznych (KUL Lublin), adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, wykładowca Pisma Świętego w WSD Kielce, KUL Lublin, Urbaniana (Rzym) oraz Orchard Lake (USA), redaktor kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej, autor scenariuszy, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce biblijnej oraz komentarzy do czytań niedzielnych z cyklu Jutro Niedziela (www.stacja7.pl). Ostatnio opublikował komentarz 2 List do Koryntian (Katowice 2018) oraz Straszna książka (razem z o. Adamem Szustakiem OP). Tutaj krótko opowiada o swoim powołaniu: Zdobyty#2.


ks. Adam KubiśKs. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). W 2019 r. uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé 2012). Jest redaktorem kwartalnika teologicznego Verbum Vitae.


Ks. Krzysztof Napora SCJKs. Krzysztof Napora SCJ urodził się w 1974 r. w Puławach. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na Pięcioksięgu i hermeneutyce. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował m.in. Breaking Boundaries: The Concept of Separation in Gen. 6.1-4 (Kraków 2012). Współpracuje z Verbum Vitae, The Biblical Annals oraz redakcją TV TRWAM, Radiem „Maryja” i Radiem „Profeto”. Od 2015 r. jest członkiem rady prowincjalnej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Interesuje się poezją Cypriana Norwida, Zbigniewa Herberta, kulturą i historią Kresów Wschodnich i Bieszczadów.


Łukasz Popko OPŁukasz Popko OP urodził się w 1978 r. w Żarach. Po studiach teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zakres zainteresowań naukowych skupia się na księgach prorockich, głównie Jeremiasza, Izajasza i Ozeasza, na metaforach i symbolach obecnych w Biblii oraz krytyce tekstu. Jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz professeur extraordinaire w Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Opublikował m.in.: Marriage Metaphor and Feminine Imagery in Jer 2:1-4:2. A Diachronic Study Based on the MT and LXX (Gabalda 2015) i Hosea (Peeters 2017). Jest członkiem redakcji czasopism biblijnych Revue biblique i Verbum Vitae oraz współredaktorem serii „Études Bibliques” oraz „Cahiers de la Revue Biblique”. Współpracuje z dominikańskimi duszpasterstwami akademickimi we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Jego pasją jest kaznodziejstwo, literatura piękna, archeologia, góry i lasy.


Siostra Jolanta Judyta PudełkoSiostra Jolanta Judyta Pudełko, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W 2006 r. otrzymała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (Rozprawy i Studia Biblijne 28; Warszawa: Vocatio 2007) oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Od 2011 r. jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina.


Paweł Trzopek OPPaweł Trzopek OP urodził się w 1972 r. w Krakowie. Studiował teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był pomysłodawcą i współzałożycielem, a w latach 2010-2017 redaktorem naukowym miesięcznika biblijnego Biblia krok po kroku. Jest dyrektorem biblioteki Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie oraz wykładowcą Nowego Testamentu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jako wieloletni mieszkaniec Jerozolimy, w Szkole Dabar zaangażowany jest w wymiar historyczno-topograficzny.


Ks. Wojciech WęgrzyniakKs. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. W 2020 r. uzyskał habilitację na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty (Studia Biblica Lublinensia 19; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia 10; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C” (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  Verbum Vitae, Collectanea Theologica i Gościem Niedzielnym. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. Prowadzi stronę www.wegrzyniak.com