NAUCZYCIELE

Ks. Tomasz BąkKs. Tomasz Bąk urodził się w 1979 r. w Krakowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Od roku 2005 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych w roku 2009, a następnie (w 2011 r.) licencjatu nauk orientalnych. Trzy lata później obronił tytuł doktora nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i Pięcioksięgu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Podejmuje także wykłady w rzeszowskiej Akademii Biblijnej oraz na studiach podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej KUL. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie filologia i literatura języka koptyjskiego, a także pismo hieroglificzne.


Ks. Dariusz DziadoszKs. Dariusz Dziadosz urodził się w 1968 r. w Lidzbarku Warmińskim. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, w 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie obronił licencjat i doktorat. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie dorobku i rozprawy: Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006). W latach 2006-2017 pełnił funkcję rektora WSD w Przemyślu. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Dydaktycznych Starego Testamentu oraz wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w WSD w Przemyślu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na księgach historycznych Starego Testamentu, a zakres badań to Pięcioksiąg i deuteronomistyczna historiografia Izraela. Opublikował m.in.: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002), „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011). W serii “Biblioteka Szkoły DABAR” opublikował monografię Gilgal. Biblia – Archeologia – Teologia. Studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu (Biblioteka Szkoły DABAR 4; Rzeszów: Bonus Liber 2022). Współpracuje jako recenzent z czasopismami Biblical Annals, Verbum Vitae, Pagina Sacra, Biblica et Patristica Thorunensia.


Ks. Zbigniew GrochowskiKs. Zbigniew Grochowski urodził się w 1975 r. w Morągu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przyjął święcenia kapłańskie w Roku Jubileuszowym 2000. Przez 2 lata pracował jako wikariusz w katedralnej parafii p.w. św. Mikołaja w Elblągu. W roku 2002 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych w roku 2006. Następnie studiował w jerozolimskim Studium Biblicum Franciscanum (2006-2012), gdzie obronił doktorat z nauk biblijnych i archeologii. Od roku 2012 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych UKSW (dziś: Zakład NB) na stanowisku adiunkta w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu. Jest również wykładowcą języków biblijnych oraz wprowadzenia ogólnego do Pisma Świętego, a także introdukcji do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Od 2012 roku podejmuje również wykłady w Elbląskiej Szkole Biblijnej dla osób świeckich. W latach 2013-2016 kierował Katedrą Filologii Biblijnej w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w Tv Trwam. Od kilku lat jest także wykładowcą w Studium Dominicanum. W roku akademickim 2020-2021 prowadził wykłady we franciszkańskim Międzynarodowym Seminarium Teologicznym w Jerozolimie (Studium Theologicum Jerosolymitanum): było to wprowadzenie ogólne do Listów św. Pawła (Corpo Paolino). Od kilku lat pełni funkcję członka zespołu redakcyjnego Studiów Elbląskich. Współpracuje także (jako autor lub recenzent) z czasopismami The Biblical Annals, Verbum Vitae i Collectanea Theologica. Jest członkiem Associazione Ex-alunni PIB oraz Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii według św. Jana, a zwłaszcza na Męce Pańskiej opowiedzianej w tejże Ewangelii oraz na jej walorach retorycznych i temacie uczniów Jezusa. Opublikował m.in. monografię: Il discepolo di Gesú nell’ora della prova (Gv 18-19), luogo di rivelazione del Maestro (Wydawnictwo Naukowe KUL: Lublin 2015). Rezyduje w warszawskiej parafii pw. św. Łucji (Rembertów), gdzie – oprócz podstawowej pracy duszpasterskiej – angażuje się także w życie niektórych wspólnot (charyzmatycznej [„Palnik”], oazowej [Krąg Domowego Kościoła], czy skrupulatnie wczytującej się w Pismo Święte [„Wieczory Biblijne u św. Łucji”]). Od czasu do czasu popularyzuje wiedzę biblijną w mediach, na spotkaniach otwartych oraz podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej.


Ks. Dariusz KoteckiKs. Dariusz Kotecki, urodził się w 1966 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r., stając się prezbiterem diecezji toruńskiej. W latach 1992-1996 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. W latach 1996-1999 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat nauk teologicznych. W 2007 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy Św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 26; Warszawa: Vocatio 2006). W 2008 r. opublikował drugą książkę poświęconą Apokalipsie Janowej: Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Series Biblica Paulina 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008). W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Jego książką profesorską była kolejna rozprawa poświęcona Apokalipsie Janowej, a mianowicie Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana (Scripta Theologica Thoruniensia 27; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013). W latach 2012-2020 pełnił urząd dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Biblica et Patristica Thorunensia, członkiem zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2013-2018 oraz 2018-2023) oraz Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2020-2023), a od niedawna także proboszczem w parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą.


Ks. Marcin KowalskiKs. Marcin Kowalski urodził się w 1977 r. Jest prezbiterem diecezji kieleckiej, doktorem nauk biblijnych (2011, Biblicum, Rzym), doktorem habilitowanym nauk teologicznych (2019, KUL Lublin), a od 2021 r. profesorem KUL. Pracuje w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Sekcji Nauk Biblijnych KUL i jest wykładowcą Pisma Świętego w WSD Kielce, KUL Lublin, Urbaniana (Rzym) oraz Orchard Lake (USA). W 2021 r. został członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest także redaktorem kwartalnika biblijnego The Biblical Annals. Pełnił funkcję sekretarza Stowarzyszenia Biblistów Polskich (III kadencja, 2013-2018). Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej, autor scenariuszy, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce biblijnej oraz komentarzy do czytań niedzielnych z cyklu Jutro Niedziela (www.stacja7.pl). Ostatnio opublikował komentarz 2 List do Koryntian (Biblia Impulsy; Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 2018), Straszna książka (razem z o. Adamem Szustakiem OP) oraz Apostoł Paweł na temat relacji homoseksualnych (Myśl Teologiczna 108; Kraków: WAM 2021). Tutaj krótko opowiada o swoim powołaniu: Zdobyty#2.


ks. Adam KubiśKs. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Jest prezbiterem diecezji rzeszowskiej. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i święceniach kapłańskich (2001), studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2006), gdzie uzyskał licencjat, i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie (2006-2010), gdzie obronił doktorat. Od 2012 r. pracuje na KUL-u, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. został mianowany profesorem uczelni. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana, pracuje w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Sekcji Nauk Biblijnych KUL, a także jako wykładowca przedmiotów biblijnych w seminariach w Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Od 2022 r. pełni funkcję rektora WSD w Rzeszowie. Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé: Gabalda 2012) oraz Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Rzeszów: Bonus Liber 2021). Jest wiceprezesem stowarzyszenia Verbum Sacrum, redaktorem naczelnym kwartalnika teologicznego Verbum Vitae oraz redaktorem naukowym Biblii Lubelskiej i pełnotekstowej bazy teologii polskiej Theo-logos. Kieruje Akademią Biblijną Diecezji Rzeszowskiej.


Krzysztof MielcarekKrzysztof Mielcarek, katolicki teolog i biblista, zaangażowany w międzynarodowy dialog ekumeniczny. Urodzony w 1963 r. w Elblągu, związany z KUL od 1983 r., gdzie w 1994 r. otrzymał tytuł doktora, a w 2008 r. doktora habilitowanego. W 1999 r. uzyskał licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jako profesor KUL kieruje Katedrą Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich na Wydziale Teologii. Jest redaktorem naczelnym serii biblijnej „Analecta Biblica Lublinensia” oraz redaktorem działu “Nowy Testament” w kwartalniku The Biblical Annals. Wykładowca KUL, MSD Lublin i Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie, a także stały współpracownik dominikańskich studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie i Warszawie. W badaniach koncentruje się na dziele św. Łukasza, hellenistycznym tle Nowego Testamentu oraz LXX. Od 2012 r. jest członkiem Komisji “Wiara i ustrój” Światowej Rady Kościołów jako oficjalny delegat Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.


Ks. Krzysztof Napora SCJKs. Krzysztof Napora SCJ urodził się w 1974 r. w Puławach. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na Pięcioksięgu i hermeneutyce. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował m.in. Breaking Boundaries: The Concept of Separation in Gen. 6.1-4 (Kraków 2012) oraz dwie książki zawierające lectio divina wybranych fragmentów Ewangelii (Uwierzyli Pismu i Słowu… Dehon 2018) oraz jego homilie i kazania (Oto siewca wyszedł siać… Dehon 2022). Współpracuje z Verbum Vitae, The Biblical Annals oraz redakcją TV TRWAM, Radiem „Maryja” i Radiem „Profeto”. W latach 2015-2021 był członkiem rady prowincjalnej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Interesuje się poezją Cypriana Norwida, Zbigniewa Herberta, kulturą i historią Kresów Wschodnich i Bieszczadów.


Łukasz Popko OPŁukasz Popko OP urodził się w 1978 r. w Żarach. Po studiach teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zakres zainteresowań naukowych skupia się na księgach prorockich, głównie Jeremiasza, Izajasza i Ozeasza, na metaforach i symbolach obecnych w Biblii oraz krytyce tekstu. Jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz professeur extraordinaire w Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Opublikował m.in.: Marriage Metaphor and Feminine Imagery in Jer 2:1-4:2. A Diachronic Study Based on the MT and LXX (Pendé: Gabalda 2015) i Hosea (Leuven: Peeters 2017). Jest członkiem redakcji czasopism biblijnych Revue biblique i Verbum Vitae oraz współredaktorem serii książkowych „Études Bibliques” oraz „Cahiers de la Revue Biblique”. Współpracuje z dominikańskimi duszpasterstwami akademickimi we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Jego pasją jest kaznodziejstwo, literatura piękna, archeologia, góry i lasy.


Siostra Jolanta Judyta PudełkoSiostra Jolanta Judyta Pudełko, urodzona w 1974 r., przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W 2006 r. otrzymała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w 2021 r. doktora habilitowanego na Akademii Katolickiej w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (Rozprawy i Studia Biblijne 28; Warszawa: Vocatio 2007), Profetyzm w Księdze Syracha (Studia Biblica Lublinensia 21; Lublin: Wydawnictwo KUL 2020), Nie za blisko, nie za daleko. Z Rut i Noemi o dobrych relacjach (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2021) (z A.M. Pudełko) oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Od 2011 r. jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (od 2020 r. Akademii Katolickiej). Od 2020 r. kieruje Szkołą Biblijną Collegium Joanneum. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina.


Barbara StrzałkowskaBarbara Strzałkowska, urodziła się w 1981 roku. Studia teologiczne ukończyła w 2005 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, po nich uzyskała w tej samej uczelni licencjat z zakresu teologii biblijnej (2007) oraz doktorat (2009). W latach 2007-2009 studiowała we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w UKSW w Warszawie na podstawie monografii: Księga Przysłów 1–9 w Septuagincie. Analiza „dodatków” i „braków” w zestawieniu z Tekstem Masoreckim w świetle starożytnych świadectw tekstualnych (Rozprawy i Studia Biblijne 48; Warszawa: Vocatio 2017). Od 2018 roku jest profesorem uczelni, a od 2019 roku kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Autorka kilku książek własnych, m.in. Mowy Elihu (Hi 32–37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej, (Rozprawy i Studia Biblijne 35; Warszawa: Vocatio 2009); Rozporządzenia dotyczące kobiet w Kpł 15 (Rozprawy i Studia Biblijne 20; Warszawa: Vocatio 2006 oraz 2020) i kilkunastu redagowanych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu biblistyki i teologii biblijnej. Konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, członek Rady Konferencji Episkopatu Polski „Laudato Si”, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika Revue Biblique. Popularyzator wiedzy biblijnej – w mediach, na spotkaniach otwartych i podczas oprowadzanych pielgrzymek po krajach biblijnych. Jej pasją jest literatura wspomnieniowa z podróży na Bliski Wschód, jej kolekcja XIX-wiecznych i XX-wiecznych książek tego typu liczy obecnie ponad 90 woluminów.
.


Paweł Trzopek OPPaweł Trzopek OP urodził się w 1972 r. w Krakowie. Studiował teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był pomysłodawcą i współzałożycielem, a w latach 2010-2017 redaktorem naukowym miesięcznika biblijnego Biblia krok po kroku. W latach 2004-2020 był  dyrektorem biblioteki Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Jest wykładowcą Nowego Testamentu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Od 2022 wykłada teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie i jest prefektem biblioteki tego uniwersytetu. Jest autorem trzytomowego komentarza do czytań niedzielnych: Słowo Boże czytane u źródeł (Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2020-2022).


Jakub Waszkowiak OFMJakub Waszkowiak OFM urodził się w 1974 r. Należy do zgromadzenia Zakonu Braci Mniejszych, prowincji św. Franciszka w Poznaniu. Po studiach teologicznych w Międzynarodowym Seminarium Teologicznym (Studium Theologicum Jerosolymitanum) w Jerozolimie, przyjął święcenia kapłańskie (2003). Studia licencjackie z nauk biblijnych i archeologii ukończył w Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie (2012). Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015). Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej, gdzie jest wykładowcą oraz sekretarzem w Międzynarodowym Seminarium Teologicznym (Studium Theologicum Jerosolymitanum). Opublikował m.in.: Siloe. Historia, archeologia, teologia (Rozprawy i Studia Biblijne 53; Warszawa: Vocatio 2020). Prowadzi stronę internetową www.ojciecjakub.pl


Ks. Wojciech WęgrzyniakKs. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. W 2020 r. uzyskał habilitację na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty (Studia Biblica Lublinensia 19; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia 10; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C” (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  Verbum Vitae, Collectanea Theologica i Gościem Niedzielnym (gdzie prowadzi blog). Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. Prowadzi stronę www.wegrzyniak.com