NAUCZYCIELE

Ks. Tomasz BąkKs. Tomasz Bąk urodził się w 1979 r. w Krakowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Od roku 2005 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych w roku 2009, a następnie (w 2011 r.) licencjatu nauk orientalnych. Trzy lata później obronił tytuł doktora nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i Pięcioksięgu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Podejmuje także wykłady w rzeszowskim Diecezjalnym Studium Biblijnym oraz na studiach podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej KUL. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie pismo hieroglificzne, a także filologia i literatura języka koptyjskiego.


Ks. Dariusz DziadoszKs. Dariusz Dziadosz urodził się w 1968 r. w Lidzbarku Warmińskim. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie obronił licencjat i doktorat. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2017 był rektorem WSD w Przemyślu. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Dydaktycznych Starego Testamentu oraz wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w WSD w Przemyślu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na księgach historycznych Starego Testamentu, a zakres badań to Pięcioksiąg i deuteronomistyczna historiografia Izraela. Opublikował m.in.: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002), Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006), „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011). Współpracuje jako recenzent z czasopismami Biblical Annals, Verbum Vitae, Pagina Sacra, Biblica et Patristica Thorunensia.


Ks. Marcin KowalskiKs. Marcin Kowalski, prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), doktor habilitowany nauk teologicznych (KUL Lublin), adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, wykładowca Pisma Świętego w WSD Kielce, KUL Lublin, Urbaniana (Rzym) oraz Orchard Lake (USA), redaktor kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej, autor scenariuszy, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce biblijnej oraz komentarzy do czytań niedzielnych z cyklu Jutro Niedziela (www.stacja7.pl). Ostatnio opublikował komentarz 2 List do Koryntian (Katowice 2018) oraz Straszna książka (razem z o. Adamem Szustakiem OP). Tutaj krótko opowiada o swoim powołaniu: Zdobyty#2.


ks. Adam KubiśKs. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). W 2019 r. uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé 2012). Jest redaktorem półrocznika biblijno-teologicznego Verbum Vitae.


Ks. Krzysztof Napora SCJKs. Krzysztof Napora SCJ urodził się w 1974 r. w Puławach. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na Pięcioksięgu i hermeneutyce. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował m.in. Breaking Boundaries: The Concept of Separation in Gen. 6.1-4 (Kraków 2012). Współpracuje z Verbum Vitae, The Biblical Annals oraz redakcją TV TRWAM, Radiem „Maryja” i Radiem „Profeto”. Od 2015 r. jest członkiem rady prowincjalnej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Interesuje się poezją Cypriana Norwida, Zbigniewa Herberta, kulturą i historią Kresów Wschodnich i Bieszczadów.


Łukasz Popko OPŁukasz Popko OP urodził się w 1978 r. w Żarach. Po studiach teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zakres zainteresowań naukowych skupia się na księgach prorockich, głównie Jeremiasza, Izajasza i Ozeasza, na metaforach i symbolach obecnych w Biblii oraz krytyce tekstu. Jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz professeur extraordinaire w Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Opublikował m.in.: Marriage Metaphor and Feminine Imagery in Jer 2:1-4:2. A Diachronic Study Based on the MT and LXX (Gabalda 2015) i Hosea (Peeters 2017). Jest członkiem redakcji czasopism biblijnych Revue biblique i Verbum Vitae oraz współredaktorem serii „Études Bibliques” oraz „Cahiers de la Revue Biblique”. Współpracuje z dominikańskimi duszpasterstwami akademickimi we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Jego pasją jest kaznodziejstwo, literatura piękna, archeologia, góry i lasy.


Siostra Jolanta Judyta PudełkoSiostra Jolanta Judyta Pudełko, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W 2006 r. otrzymała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka książki Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (Rozprawy i Studia Biblijne 28; Warszawa: Vocatio 2007) oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Od 2011 r. jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina.


Paweł Trzopek OPPaweł Trzopek OP urodził się w 1972 r. w Krakowie. Studiował teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był pomysłodawcą i współzałożycielem, a w latach 2010-2017 redaktorem naukowym miesięcznika biblijnego Biblia krok po kroku. Jest dyrektorem biblioteki Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie oraz wykładowcą Nowego Testamentu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jako wieloletni mieszkaniec Jerozolimy, w Szkole Dabar zaangażowany jest w wymiar historyczno-topograficzny.


Ks. Wojciech WęgrzyniakKs. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. W 2020 r. uzyskał habilitację na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty (Studia Biblica Lublinensia 19; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia 10; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C” (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  Verbum Vitae, Collectanea Theologica i Gościem Niedzielnym. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. Prowadzi stronę www.wegrzyniak.com