SŁOWO

Słowa Biblii zostały zapisane w starożytnych językach i różnych gatunkach literackich. Właściwe znaczenie tekstu ukryte jest za zasłoną języka i formy literackiej. Pojedyncze teksty, opisane osoby i wydarzenia tworzą sieć wzajemnych powiązań składających się na całą narrację biblijną. Szczegół jest zrozumiały dopiero w kontekście całości. Zwornikiem i punktem docelowym całej historii jest osoba Jezusa, Słowa, które było ostatecznym egzegetą Ojca. Wyjaśnienie tekstu Biblii, zwane egzegezą, będzie zatem odkrywać tajemnicę ukrytą za zasłoną języka i form literackich, wzajemnych powiązań między tekstami biblijnymi i znaczeniem osoby Jezusa. Jest jednak jeszcze czwarty element, specyficzny dla „Szkoły Dabar”. Egzegeza tekstów biblijnych, na ile to możliwe, będzie się odbywać w miejscach wzmiankowanych w tekście, tak by w przyszłej lekturze dokonywać automatycznych powiązań między miejscem i tekstem, znaczeniem miejsca i znaczeniem tekstu.

W 2019 r. ks. Dariusz Dziadosz odpowiedzialny był za lekturę teologiczną i egzegetyczną tradycji o Abrahamie i Dawidzie. Jak tłumaczył wówczas: „Moją rolą będzie moderowanie naukowej i duchowej lektury wiodących tekstów Księgi Rodzaju i Ksiąg Samuela, aby pomóc uczestnikom warsztatów biblijnych Szkoły Dabar w osobistym i owocnym kontakcie ze Słowem Bożym w jego historycznym, kulturowo-religijnym i topograficznym kontekście.”