Pascha Jezusa – 2023

Całe wydarzenie Jezusa, a zatem Jego wcielenie, publiczną działalność, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a także posłanie Ducha Świętego Kościół od początku widział przez pryzmat żydowskiego święta Paschy. Święto to nawiązywało do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ewangelista Łukasz zauważa, że „wyjście” (gr. ἔξοδος) Jezusa ma się „dopełnić” (gr. πληρόω) w Jerozolimie poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a także posłanie Ducha (Łk 9,31). Paweł nazywa Jezusa „naszą Paschą” (1 Kor 5,7), identyfikując Go z barankiem paschalnym. Pascha Jezusa wyzwala nas od grzechu, ratuje od śmierci wiecznej oraz obdarowuje cudownym darem bycia dzieckiem samego Boga. Pascha Jezusa staje się naszą Paschą.

Celem kursu „Pascha Jezusa” jest modlitewna i medytacyjna lektura tekstów dotyczących kluczowego etapu Jezusowej Paschy, a mianowicie Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia oraz zesłania Ducha Świętego, w miejscach w których opisywane wydarzenia się rozgrywały. W celu uczynienia tej lektury bardziej owocną, będzie ona powiązana z nakreśleniem szerokiego tła archeologicznego, geograficznego, historycznego i kulturowego rzymskiej prowincji Palestyny w czasach Jezusa.

Wędrówkę śladami Paschy Jezusa rozpoczniemy od trzech zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Będą one wyjaśniane i medytowane w miejscach w których zapowiedzi te zostały wygłoszone. Pokonamy zatem drogę Jezusa od Cezarei Filipowej, przez Górę Przemienienia, Jerycho i Pustynię Judzką, aż do Jerozolimy. Spróbujemy przejść pieszo trzy krótkie fragmenty tej drogi. (1) Reflektując nad pierwszą zapowiedzią wypowiedzianą w okolicy Cezarei Filipowej, wyruszymy z ruin tego miasta (datowanych na czasy rzymskie oraz wypraw krzyżowych) do skąpanego w zieleni Wodospadu Banias, wędrując wzdłuż górskiego potoku Hermon, jednego z trzech głównych dopływów tworzących rzekę Jordan (zob. tutaj). (2) Wspominając drugą zapowiedź wygłoszoną w okolicach Góry Przemienienia, zamierzamy wejść szlakiem na szczyt Góry Tabor (zob. tutaj). (3) Ostatnią zapowiedź, wypowiedzianą w okolicach Jerycha, będziemy medytować wędrując pustynnym wadi łączącym Jerycho z Jerozolimą (oczywiście tylko rozsądnym co do swej długości fragmentem tej drogi). Ta ścieżka wytyczona wzdłuż akweduktu z czasów herodiańskich jest sceną przypowieści o miłosiernym Samarytaninie; nią pobożni Żydzi czasów Jezusa pielgrzymowali na święto Paschy do Jerozolimy (zob. tutaj).

Sześć dni spędzimy w Jerozolimie i jej okolicach zatrzymując się nad ostatnim tygodniem ziemskiej działalności Jezusa. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od miejsca namaszczenia Jezusa, domu Jego przyjaciół w Betanii. Udamy się następnie do wioski Betfage na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus rozpoczyna swój triumfalny wjazd do Jerozolimy. Kolejne etapy naszej wędrówki będą odpowiadać wszystkim następnym wydarzeniom mającym miejsce w czasie ostatniego ziemskiego pobytu Jezusa w Jerozolimie, a zatem od nauczania w świątyni po Ostatnią Wieczerzę, pojmanie w Getsemani, proces przed Sanhedrynem, proces przed Piłatem oraz ukrzyżowanie. Punktem kulminacyjnym naszej wędrówki po kartach czterech Ewangelii kanonicznych oraz miejscach związanych z Paschą Jezusa będzie medytacja w Bazylice Bożego Grobu nad wydarzeniem zmartwychwstania, na szczycie Góry Oliwnej nad tajemnicą wniebowstąpienia oraz w Wieczerniku na Górze Syjon nad zesłaniem Ducha Świętego. Spróbujemy także przejść pieszo fragment drogi z Jerozolimy do Emaus, tzw. „Emaus Trail“, szlak na którym Zmartwychwstały towarzyszył dwóm swoim uczniom uciekającym ze Świętego Miasta (Łk 24). Z Jerozolimy udamy się ponownie nad Jezioro Galilejskie, by tam czytać i wyjaśniać ewangeliczne opisy galilejskich chrystofanii (J 21) i ostatniego nakazu misyjnego (Mt 28).

Przewidujemy trzy turnusy w następujących terminach:

  • 4-15 lipca 2023
  • 18-29 lipca 2023
  • 19-30 sierpnia 2023

Kurs trwa 12 dni. Pierwsze dwa dni naszego programu spędzimy w Galilei. Naszą bazą noclegową w Galilei będzie Nazaret, miejsce gdzie nastąpiło wcielenie, początek Paschy Jezusa. Przez pozostałe dni miejscem naszego zakwaterowania będzie Nowy Dom Polski w Jerozolimie. Jeden dzień naszego pobytu w Świętym Mieście będzie do zagospodarowania według własnego uznania.

Przewodnikami po lekturze tekstów ewangelicznych w czasie dwóch pierwszych kursów będzie s. Judyta Pudełko, ks. Adam Kubiś i o. Jakub Waszkowiak OFM. Kurs w terminie trzecim prowadził będzie ks. Krzysztof Napora SCJ, ks. Adam Kubiś oraz o. Jakub Waszkowiak OFM. Oni będą również odpowiedzialni za stronę archeologiczną, historyczną i topograficzną. Jednym z zaproszonych wykładowców będzie największy znawca archeologii pierwotnego chrześcijaństwa Palestyny o. Eugenio Alliata OFM.

Uczestnikami kursu mogą być osoby zarówno duchowne, jak i świeckie. Najlepiej aby miały one już za sobą pierwszy kontakt z Ziemią Świętą, chociażby w postaci klasycznej pielgrzymki. Kurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, świeckich liderów i animatorów wspólnot.

Organizatorami kursu „Pascha Jezusa” Szkoły DABAR są