Pascha Jezusa – 2023

Całe wydarzenie Jezusa, a zatem Jego wcielenie, publiczną działalność, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a także posłanie Ducha Świętego Kościół od początku widział przez pryzmat żydowskiego święta Paschy. Święto to nawiązywało do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ewangelista Łukasz zauważa, że „wyjście” (gr. ἔξοδος) Jezusa ma się „dopełnić” (gr. πληρόω) w Jerozolimie poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a także posłanie Ducha (Łk 9,31). Paweł nazywa Jezusa „naszą Paschą” (1 Kor 5,7), identyfikując Go z barankiem paschalnym. Pascha Jezusa wyzwala nas od grzechu, ratuje od śmierci wiecznej oraz obdarowuje cudownym darem bycia dzieckiem samego Boga. Pascha Jezusa staje się naszą Paschą.

Celem kursu „Pascha Jezusa” jest modlitewna i medytacyjna lektura tekstów dotyczących kluczowego etapu Jezusowej Paschy, a mianowicie Jego męki, śmierci, zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego, w miejscach w których opisywane wydarzenia się rozgrywały. W celu uczynienia tej lektury bardziej owocną, będzie ona powiązana z nakreśleniem szerokiego tła archeologicznego, geograficznego, historycznego i kulturowego rzymskiej prowincji Palestyny w czasach Jezusa.

Wędrówkę śladami Paschy Jezusa rozpoczniemy od trzech zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Będą one wyjaśniane i medytowane w miejscach w których zapowiedzi te zostały wygłoszone. Pokonamy zatem drogę Jezusa od Cezarei Filipowej, przez Górę Przemienienia, Jerycho i Pustynię Judzką, aż do Jerozolimy. Spróbujemy przejść pieszo trzy krótkie fragmenty tej drogi: (1) W Cezarei Filipowej planujemy przemarsz doliną potoku Hermon, jednego z trzech głównych źródeł tworzących rzekę Jordan. (2) Wspominając drugą zapowiedź wygłoszoną w okolicach Góry Przemienienia, zamierzamy wejść szlakiem na szczyt Góry Tabor. (3) Ostatnią zapowiedź, wypowiedzianą w okolicach Jerycha, będziemy medytować wędrując pustynnym wadi pomiędzy Jerychem a Jerozolimą. Naszą bazą noclegową w Galilei będzie Nazaret, miejsce gdzie nastąpiło wcielenie, początek Paschy Jezusa.

Sześć dni spędzimy w Jerozolimie i jej okolicach zatrzymując się nad ostatnim tygodniem ziemskiej działalności Jezusa. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od miejsca namaszczenia Jezusa, domu Jego przyjaciół w Betanii. Udamy się następnie do wioski Betfage na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus rozpoczyna swój triumfalny wjazd do Jerozolimy. Kolejne etapy naszej wędrówki będą odpowiadać wszystkim następnym wydarzeniom mającym miejsce w czasie ostatniego ziemskiego pobytu Jezusa w Jerozolimie, a zatem od nauczania w świątyni po Ostatnią Wieczerzę, pojmanie, proces przed Sanhedrynem, proces przed Piłatem oraz ukrzyżowanie. Punktem kulminacyjnym naszej wędrówki po kartach czterech Ewangelii kanonicznych oraz miejscach związanych z Paschą Jezusa będzie medytacja w Bazylice Bożego Grobu nad wydarzeniem zmartwychwstania oraz w Wieczerniku na Górze Syjon nad zesłaniem Ducha Świętego. Spróbujemy także przejść pieszo fragment drogi z Jerozolimy do Emaus, szlak na którym Zmartwychwstały towarzyszył dwóm swoim uczniom uciekającym ze Świętego Miasta (Łk 24). Z Jerozolimy udamy się ponownie nad Jezioro Galilejskie, by tam czytać i wyjaśniać ewangeliczne opisy galilejskich chrystofanii (J 21) i wniebowstąpienia (Mt 28).

Przewodnikami po lekturze tekstów ewangelicznych będzie s. Judyta Pudełko, ks. Tomasz Bąk, ks. Adam Kubiś oraz ks. Wojciech Węgrzyniak. Za stronę archeologiczną, historyczną i topograficzną odpowiedzialny będzie ks. Krzysztof Napora.

Kurs trwa 12 dni. Pierwsze dwa dni naszego programu spędzimy w Galilei. Przez pozostałe dni miejscem naszego zakwaterowania będzie Nowy Dom Polski w Jerozolimie.

Uczestnikami kursu mogą być osoby zarówno duchowne, jak i świeckie, które mają już za sobą pierwszy kontakt z Ziemią Świętą, chociażby w postaci jednej pielgrzymki. Kurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, świeckich liderów i animatorów wspólnot.

Organizatorami kursu „Pascha Jezusa” Szkoły DABAR są

Zapisy: