Paweł Ewangelizator – 2022

Łukaszowy portret Pawła w Dziejach Apostolskich

Saul, czyli Szaweł, Żyd z Tarsu, urodzony w tym samym czasie co Jezus Chrystus lub jak chcą niektórzy zaledwie kilka lat po Mistrzu z Nazaretu, to jedna z najważniejszych postaci pierwotnego Kościoła, często nazywana trzynastym Apostołem. Osobiście spotkał on Zmartwychwstałego na drodze do Damaszku, choć nie miał okazji poznać Jezusa w czasie Jego ziemskiej działalności w Palestynie, mimo że mieszkał wówczas w Jerozolimie kształcąc się u stóp rabbiego Gamaliela. Będąc gorliwym Żydem, faryzeuszem, ale i obywatelem rzymskim wychowanym w greckim polis, połączył w sobie trzy światy, kultury, języki, religie, sposoby myślenia, wartościowania i wrażliwości: Jerozolimę, Ateny i Rzym. Tak wyposażony, ukształtowany i przygotowany zaniósł Ewangelię poganom zasługując sobie na miano Apostoła Narodów. Żydowski Szaweł stał się rzymskim Pawłem, jednym z najbliższych współpracowników Piotra, u którego zasięgał wiedzy na temat historycznego Jezusa (Ga 2). Paweł okrzyknięty został pierwszym spośród teologów, “wynalazcą chrześcijaństwa”, a nawet patronem reformacji. Czy słusznie? W istocie był ewangelizatorem znacznej części ówcześnie znanego cywilizowanego świata. Jaki był sekret Jego skutecznej ewangelizacji? Jaki był styl jego życia, modlitwy, pracy, głoszenia? Co było główną treścią jego przepowiadania? Jak i z kim budował relacje zakładając nowe wspólnoty? Kim się otaczał, do kogo kierował swą naukę? W jaki sposób więzień i rozbitek staje się przywódcą załogi i pasażerów szarpanego sztormem statku, a ostatecznie boskim uzdrowicielem i ewangelizatorem całej wyspy Malty, po dziś dzień jednego z najbardziej katolickich zakątków świata?

Przedmiotem kursu “Paweł Ewangelizator” był Łukaszowy obraz życia i dzieła Apostoła Pawła przekazany na kartach Dziejów Apostolskich (7,58-8,1; 9,1-31; 13-28). Pod wprawnym okiem dr hab. Barbary Strzałkowskiej, prof. UKSW, dokładnie prześledziliśmy kontekst geograficzny, archeologiczno-historyczny i antropologiczno-kulturowy życia i działalności ewangelizacyjnej Pawła. Od lat piszący o Dziele Łukaszowym dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, odkrywał przed nami Łukaszowy teologiczny i eklezjologiczny zamysł w malowaniu portretu Pawła ewangelizatora. Rozwój tradycji lokalnych związanych z pobytem Pawła na Malcie, a zatem identyfikacja miejsc pobytu Apostoła, powstanie i funkcjonowanie sanktuariów, miejsc kultu, przedstawił rodowity Maltańczyk, ks. prof. Stefan Attard, biblista i dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Maltańskiego.

Nie zabrakło w czasie naszego pobytu na Malcie odniesień do życia współczesnych głosicieli “drogi” czy też “życia” – jak Łukasz nazywa chrześcijaństwo w Dziejach Apostolskich. Życie Pawła w odległej starożytności stanowi bowiem model dla głosiciela Ewangelii każdej epoki. Nie przypadkowo zatem miejscem naszych wykładów, refleksji, debat i modlitwy była wyspa Malta, która w zapisie Łukasza była miejscem spektakularnego objawienia się Bożej mocy w ludzkiej słabości apostoła: przez trzy miesiące swego pobytu na Malcie więzień i rozbitek staje się nieformalnym przywódcą mieszkańców wyspy, boskim posłańcem przynoszącym uzdrowienie i “Życie”!

Kurs “Paweł Ewangelizator” trwał 8 dni, od 26 czerwca do 3 lipca 2022 r. Na wyspę dotarliśmy samolotem. Przez cały okres pobytu na Malcie byliśmy zakwaterowani w tym samym hotelu przy brzegach Zatoki Świętego Pawła, miejscu rozbicia się okrętu z Pawłem i Łukaszem na pokładzie w r. 60 po Chr.

Uczestnikami kursu były osoby zarówno duchowne, jak i świeckie. Kurs adresowany był w pierwszym rzędzie do miłośników Biblii, prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, świeckich liderów i animatorów wspólnot.

Organizatorami kursu „Paweł Ewangelizator” Szkoły DABAR są