NAUCZYCIELE

Ks. Dariusz Dziadosz urodził się w 1968 r. w Lidzbarku Warmińskim. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie obronił licencjat i doktorat. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. w latach 2006-2017 był rektorem WSD w Przemyślu. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Dydaktycznych Starego Testamentu oraz wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w WSD w Przemyślu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na księgach historycznych Starego Testamentu, a zakres badań to Pięcioksiąg i deuteronomistyczna historiografia Izraela. Opublikował m.in.: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002), Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006), „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011). Współpracuje jako recenzent z czasopismami „Biblical Annals”, „Verbum Vitae”, „Pagina Sacra”, „Biblica et Patristica Thorunensia”. w Szkole Dabar jest odpowiedzialny za lekturę teologiczną i egzegetyczną tradycji o Abrahamie i Dawidzie. „Moją rolą będzie moderowanie naukowej i duchowej lektury wiodących tekstów Księgi Rodzaju i Ksiąg Samuela, aby pomóc uczestnikom warsztatów biblijnych Szkoły Dabar w osobistym i owocnym kontakcie ze Słowem Bożym w jego historycznym, kulturowo-religijnym i topograficznym kontekście” – tłumaczy.


 

Ks. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé 2012). Jest redaktorem półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae”. w latach 2013-2017 był redaktorem działu recenzji w kwartalniku „The Biblical Annals”. Mówiąc o Szkole Dabar, podkreśla wymiar wspólnotowy. „Szkoła ma być wspólnotą. To grupa ludzi, która dzieli pasję do słowa Boga zapisanego w Biblii oraz do geograficznego miejsca, gdzie to słowo zostało usłyszane i zapisane. Ideą szkoły jest czytanie Biblii na dwóch poziomach. Po pierwsze wyjaśnianie Biblii w kontekście historycznym, geograficznym i kulturowym, w jakim została napisana. Po drugie odniesienie przesłania zawartego na kartach Biblii do życia osób uczestniczących w kursie. Historycznie uwarunkowane słowa Boga mają bowiem moc wyjaśniać kondycję człowieka każdego czasu i kultury” – przekonuje.


 

Ks. Krzysztof Napora SCJ urodził się w 1974 r. w Puławach. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Jako motto na obrazku prymicyjnym wybrał słowa „Bóg jest miłością” w J 4,16). Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na Pięcioksięgu i hermeneutyce. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował m.in. Breaking Boundaries: The Concept of Separation in Gen. 6.1-4 (Kraków 2012). Współpracuje z „Verbum Vitae”, „The Biblical Annals” oraz redakcją TV TRWAM, Radiem „Maryja” i Radiem „Profeto”. w latach 2015-2018 był członkiem rady prowincjalnej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Interesuje się poezją Cypriana Norwida, Zbigniewa Herberta, kulturą i historią Kresów Wschodnich i Bieszczadów.


 

Łukasz Popko OP urodził się w 1978 r. w Żarach. Po studiach teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Jego zakres zainteresowań naukowych skupia się na księgach prorockich, głównie Jeremiasza, Izajasza i Ozeasza, na metaforach i symbolach obecnych w Biblii oraz krytyce tekstu. Jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz professeur extraordinaire w Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Opublikował m.in.: Marriage Metaphor and Feminine Imagery in Jer 2:1-4:2. A Diachronic Study Based on the MT and LXX (Gabalda 2015) i Hosea (Peeters 2017). Jest członkiem redakcji czasopism biblijnych „Revue biblique” i „Verbum Vitae” oraz współredaktorem serii „Études Bibliques” oraz „Cahiers de la Revue Biblique”. Współpracuje z dominikańskimi duszpasterstwami akademickimi we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Jego pasją jest kaznodziejstwo, literatura piękna, archeologia, góry i lasy. Prowadząc zajęcia w Szkole Dabar, jest odpowiedzialny za wymiar historyczno-topograficzny. „Ponieważ mieszkam w Jerozolimie, będę zwracał uwagę na kontekst historyczny i geograficzny. Jestem przekonany, że doświadczenie realności ziemi, o której mówi Pismo, przekonuje o poważnym traktowaniu Objawienia wraz z jego wyzwaniem i trudnościami” – wyjaśnia.


 

Ks. Wojciech Radomski, urodził się w 1980 r. Studiował przez dwa lata w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, a następnie w Papieskim Międzynarodowym Seminarium Maria Mater Ecclesiae w Rzymie. Został wyświęcony na kapłana diecezji rzeszowskiej w 2007 r. Studiował Pismo Święte na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat, poświęcony motywowi podstępu w narracjach o królu Dawidzie. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (2014-2017), a obecnie duszpasterz wspólnot katolików języka hebrajskiego w Beer-Szewie (2017-2018) oraz Hajfie (od 2018).


 

 

Paweł Trzopek OP urodził się w 1972 r. w Krakowie. Studiował teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był pomysłodawcą i współzałożycielem, a w latach 2010-2017 redaktorem naukowym miesięcznika biblijnego „Biblia krok po kroku”. Jest dyrektorem biblioteki Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie oraz wykładowcą Nowego Testamentu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jako wieloletni mieszkaniec Jerozolimy, w Szkole Dabar zaangażowany jest w wymiar historyczno-topograficzny.


 

 

Ks. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Lublin 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C”, (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  „Verbum Vitae”, „Collectanea Theologica” i „Gościem Niedzielnym”. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. w Szkole Dabar prowadzi sekcję proforystyczną. „Zaproponuję taką lekturę Biblii, która będzie starać się łączyć egzegezę z lekturą egzystencjalną. To będzie analiza wybranych momentów z życia Abrahama i Dawida, które mogą być światłem i drogowskazem dla uczestników kursu” – tłumaczy.